Presented By:

Sunit Singh

प्रारूप समिति (ड्राफ्ट कमेटी)        -भीम राव अम्बेडकर

संघ संविधान समिति -जवाहर लाल नेहरू

प्रांतीय संविधान समिति -वल्लभ भाई पटेल

मूल अधिकार संविधान समिति          -वल्लभ भाई पटेल

   अल्पसंख्यक संविधान समिति -वल्लभ भाई पटेल

नियम संविधान समिति -  राजेन्द्र प्रसाद

संचालन संविधान समिति - राजेन्द्र प्रसाद

झण्डा संविधान समिति - राजेन्द्र प्रसाद

Thanks for Watching